R-Tips‎ > ‎

Melihat dan menghilangkan variable / object yang ada di Workspace

posted Sep 24, 2010, 7:28 AM by Feris Thia   [ updated Sep 24, 2010, 7:46 AM ]
Kita menggunakan fungsi ls() - list object - untuk mengeluarkan daftar variable atau object dan rm() - remove object - untuk menghilangkan object dari lingkungan kerja / environment tertentu.

Contoh :

Contoh ls() dan rm()

> data(iris)
> iris
    Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width    Species
1            5.1         3.5          1.4         0.2     setosa
2            4.9         3.0          1.4         0.2     setosa
3            4.7         3.2          1.3         0.2     setosa
4            4.6         3.1          1.5         0.2     setosa
5            5.0         3.6          1.4         0.2     setosa
6            5.4         3.9          1.7         0.4     setosa
.......

> x <- c(1.2, 1.1, 0, 4)
> x
[1] 1.2 1.1 0.0 4.0
> ls()
[1] "iris" "x"   
> rm(x)
> rm(iris)
> ls()
character(0)


Comments